д-р Стоян Стоянов

Гинеколог в Стара Загора

Д-р Стоян Стоянов ДМ

Завъшил съм медицински университет в гр. Стара Загора. Започнах практиката си, като лекар 1995 година в многопрофилната болница гр. Стара Загора. През 2000 год. придобих специалност по акушерство и гинекология, а през 2004 год. втора специалност "Онкология".
През 2019 година защитих дисертационен труд на тема "Ендометриален карцином" - клинико - морфологични проучвания върху ранната диагностика, стадиране преживяемостта и микросателитната нестабилност за придобиване на научна и образователна степен " Доктор". Като главен асистент съм назначен, към катедрата по Акушерство и гинекология.
Интересите ми са в областта на гинекологията и миниинвазивната хирургия, ултразвуковата диагностика, онкологията и естетичната гинекология.

image